Standard vilkår og leveringsbetingelser for Netbox. Vennligst les nøye gjennom vilkårene for å forsikre deg om du forstår dem før du bestiller produkter og tjenester fra oss.

Generelt

Disse avtalevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av alle typer varer og tjenester som Netbox selger til firma og privatpersoner. Tjenestenes funksjoner og innhold er definert i beskrivelsen av tjenestene på Netbox sine internettsider. Netbox forbeholder seg retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelige på serverne. Kjøper forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht de til enhver tid gjeldende betingelser og innhold I denne avtalen. Oppdaterte betingelser skal alltid være tilgjengelige på denne siden hos Netbox.

Med ”kjøper” menes i denne avtale firma eller privatperson som kjøper varer og tjenester fra Netbox. Med ”selger” menes Netbox. Med ”websider” menes websider som kjøper publiserer på internett ved hjelp av hostingtjenester fra Netbox. Med ”hostingtjenester” menes de tjenester som Netbox tilbyr i form av serverkapasitet, e-postfunksjonalitet, internett tilgang og lignende, til sine kunder. Et kundeforhold er en kundes (kjøpers) samlede engasjement hos Netbox. Avtalen er inngått og avtalevilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling. Kunden plikter å melde fra til Netbox ved adresseforandringer eller forandringer i den e-postadressen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at informasjonen som oppgis til Netbox er riktig til enhver tid. Kunden er ansvarlig for å påse at brukerinformasjon, herunder passord m.v. til enhver tid oppbevares på en forsvarlig måte, for å hindre at denne informasjonen kommer uvedkomende i hende.

Det er ikke anledning til å videreselge hostingtjenestene. Det være seg mailkontoer, webplass, databaser osv. Dersom kjøper skulle ha behov for slik distribusjon eller videresalg må dette avtales spesiellt med selger.

Bestilling

Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk pr web. Ordrebekreftelser sendes alltid pr e-post og kjøper må ha oppgitt en gyldig e-post adresse.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er klart angitt. Betaling for hostingtjenester faktureres forskuddsvis for en periode av gangen. Godkjent betalingsmetode for privatkunder er pr. i dag kort/PayPal. Bedrifter registrert i Brønnøysundregisteret kan be om faktura.

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet på nettsidene til Netbox. Alle priser (og produktsammensetninger) kan endres av Netbox med 30 dagers varsel. Med varsel forstås her bekjentgjørelse på våre nettsider. Ved prisendring gjelder ny pris fra og med neste fakturautstedelse, men ikke tidligere enn 30 dager fra kunngjøring. Varsling på selskapets internettsider regnes som kunngjøring.

Flere domener i kontoen

Kontoene hos Netbox tillater flere domener i samme konto. Samtlige domener plassert i samme konto skal være registrert på samme person/organisasjon som er innehaver av kontoen. Ekstra domener faktureres etter gjeldende prisliste.

Abonnement og oppsigelse

Alle hostingtjenester er abonnementstjenester som automatisk fornyes for en ny periode dersom de ikke blir skriftlig oppsagt før utløp av en periode. Faktura utstedes 30-60 dager før ny periode påløper. Ved bytte til dyrere tjeneste betaler man ingen oppsett- eller flytteavgift, kun differansen mellom den gamle og den nye kontoen, beregnet ut fra gjenværende tid i inneværende avtaleperiode. Selger kan si opp abonnementsforholdet med en måneds varsel.

Regler for angrerett

Registrering av domenenavn er ikke en vare, men en tjeneste levert elektronisk. En elektronisk levert tjeneste kan ikke returneres, og domenenavn faller derfor ikke inn under kjøpslovens angrerett. Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

Domeneregistrering:
Det er ingen angrerett på domeneregistreringer.

Alle andre tjenester:
Privat kunde: 14 dager etter levering
Bedrifter, organisasjoner og foreninger har ingen angrerett.

Ansvar for innhold og informasjon

Kjøper er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sine sider. Dersom kjøper legger ut websider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på Netbox sine servere, forbeholder Netbox seg retten til kunne stenge kjøpers tjenester, inntil årsaken til problemet er fjernet. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kjøpers ansvar, og kjøper beholder selv eierskap og opphavsrett til det som legges ut.

Kjøper har til en hver tid redaktøransvar for innholdet på sine websider.
Videre er kjøper forpliktet til at materiale som publiseres eller henvises til fra kjøpers (brukers) hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov. Netbox har like fullt rett til å stenge (permanent eller midlertidig) websider som åpenbart har innhold som er i strid med norsk lovgivning. Ved slik stengning skal alltid kjøper informeres om bakgrunn for stengningen. Kjøper har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling av innbetalt avgift for tjenesten som følge av slik stengning.

Netbox tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a., men ikke er begrenset til:

• fremmer rasehat eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger
• viser pornografisk materiale
• krenker menneskeverdet
• glorifiserer krig
• handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
• viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
• er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Å benytte servere fra Netbox til å bryte seg inn i (”hacke”) andres systemer er strengt forbudt. Likeså er det forbudt å å forsøke å foreta tilsvarende innbruddsforsøk på Netbox sine egne servere eller programvare. Netbox reserverer seg retten til å bestemme hva som er å definere som et innbruddsforsøk etter dette avsnittet. Netbox har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for kjøperen. Dette gjelder også webproduksjon av websider, e-postsystemer, webshop og lignende som er produsert deler eller i sin helhet av Netbox.

Backup av kundens data

Selger tar jevnlig backup av alle data som ligger på sine kundeservere.
Frekvens for backup er: Hvert døgn siste uke, hver uke siste 4 uker, samt hver måned siste 3 måneder.
Filer slettet et lengre tidsrom enn 3 måneder tilbake må ansees som tapt. Imidlertid, slik backup vil alltid være forsinket i forhold til de oppdateringer og endringer kunder til enhver tid utfører på sine websider. Kjøper er forpliktet til selv å ta kopi (back-up) av filer o.l. som publiseres gjennom Netbox sine servere, og kjøper er selv ansvarlig for å ha en oppdatert kopi av alle data. Kjøper har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling som følge av tap av data (hverken direkte eller indirekte tap). Dette være seg mail, innhold på websider eller andre filer kjøper.

Oppetidsgaranti og servicevindu

Selger garanterer at alle hostingtjenester er tilgjengelig 99% av tiden. Måleperiode for oppetid er hver kalendermåned.
Mandager fra kl 00.00 til 06.00 og fredager fra kl 00.00 til 06.00 er servicevinduer hvor tjenestene kan tas ned for nødvendig vedlikehold og service.
I tillegg forbeholder selger seg retten til å foreta kritiske sikkerhetsoppgraderinger utenom angitte servicevinduer.
Nedetid i disse periodene teller ikke med i oppetidsgarantien.

Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kjøper henvende seg til kundeservice.
Netbox gir kun brukerstøtte via kundesidene.
Dette er nærmere beskrevet på nettsidene til Netbox.

Mislighold, manglende betaling.

Ved manglende eller forsinket betaling sender selger betalingsoppfordringer pr. e-post. Ved purring debiteres avgift innenfor gjeldende lover og regler, for tiden 50 kroner i purregebyr. Dersom faktura ikke blir betalt til tross for purring, vil kontoen bli stengt. Det er ikke mulig å gjenåpne tjenesten igjen før denne er betalt for i sin helhet.
Ved stengning grunnet manglende betaling vil det påløpe et gjenåpningsgebyr.

Feil og mangler

Ved vesentlige feil eller mangler på selgers tjenester, herunder brudd på oppetidsgarantien kan kjøper kreve erstatning. Erstatningsbeløpet er alltid begrenset til innbetalt avgift til selger for det aktuelle tidsrommet hvor feilen oppsto. Selger er ikke under noen omstendighet erstatningspliktig for bortfall av omsetning, tap av data og andre direkte eller indirekte forhold som kan inntreffe som følge av feil eller mangler ved hostingtjenesten, eller andre tjenester selger har levert.

Spam

Det er ikke tillat å benytte selgers servere for utsendelse av spam (søppel e-post). Slik bruk av serverene vil medføre umiddelbar stengning av tjenestene. Netbox reserverer seg retten til å bestemme hva som er å definere som spam.

Overdragelse av rettigheter og plikter

Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Netbox. Dersom Netbox endrer eierstruktur i form av f. eks. etablering av morselskap, datterselskap, underselskap, fusjonering mv., overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.

Force majeure

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, krig, naturkatastrofer, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Netbox kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.
Oslo vedtas som verneting.